INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z czym informujemy:

Administratorem Danych Osobowych jest ADM Nieruchomości Marcin Jakubczak z siedzibą przy ul. Klonowej 55/25, 25-553 Kielce.

Dane osobowe klienta/kontrahenta są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie na cele objęte udzielnym zleceniem i związane z zawieraniem umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zarządzania, dostawy mediów i innych usług, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Dane osobowe klienta/kontrahenta będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami jak również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów przedsiębiorstwa.

Zgodnie z RODO, klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.